Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 24 2014

13:13
2995 2b77
13:12
6539 cb0f
Reposted fromdontbemad dontbemad viablackatlass blackatlass
13:01
2388 d9b1
13:00
Reposted fromtwice twice viablackatlass blackatlass
12:54
Wyszłabym teraz i zapaliła. I gdzieś wyjechała. I może nie wróciła.
Reposted fromafterthat afterthat viablackatlass blackatlass

November 23 2014

22:10
0577 6b19
Reposted fromblackcandy blackcandy viaxxxx xxxx
22:03
0834 cf62
21:07
6000 281a 500
21:06
5924 fecc
Reposted byInnominate Innominate
21:06
5860 4f4d 500
21:04
6265 b358
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viakompleksdziury kompleksdziury
20:45
0908 42ab
Reposted fromunco unco viacats cats
20:40
9822 4451
Reposted fromkniepuder kniepuder
20:01
8291 61cb
19:59
8535 a75a 500
Reposted fromemmalead emmalead vialalkazfilcu lalkazfilcu
16:28
9703 0257
Reposted fromdisease disease viaxxxx xxxx
16:19
16:16
Bywało inaczej. Bywało między nami ciężko, jak gwiazdy pomiędzy fajerwerkami, iskry naszych uczuć starały się wybić spomiędzy potoków krwi. Krzywda i płacz były wszędzie, czemu więc wspomnienie Twoich rąk pachnie kwiatami i rozgrzewa serce, a dzisiejsze chłodne i sztywne odruchy budzą tylko rozczarowanie? Gdzieś się zgubiło całe to uczucie. 

April 06 2013

11:34
11:33
6905 6215
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl